ADATVÉDELEM

Az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény alapján az Európai Unió területén minden egyén számára – tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére – biztosítani kell, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során. A weboldal üzemeltetője Sebestyén Szilvia Tünde. A weboldal üzemeltetőjének fontos, hogy a webhely látogatói által rendelkezésére bocsátott adatokat védje és a látogatók információs önrendelkezési jogát biztosítsa. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezésre kerülő elveket és gyakorlatot az alábbi törvények és rendeletek alapján alakítottuk ki:
> 2011. évi CXII. törvény
> 2001. évi CVIII. törvény
> 2008. évi XLVIII. törvény
> Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete

A weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő) birtokába kerülő személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

Fogalom meghatározások

a) személyes adat: bármely információ, amely egy azonosított vagy azonosítható egyénre vonatkozik (adatalany)
b) automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
c) gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;
d) az adatállomány kezelője: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, hivatal vagy bármely más szervezet, amely a nemzeti jog szerint illetékes arra, hogy meghatározza az automatizált adatállomány célját, a tárolható személyes adatok fajtáját és az adatokkal végezhető műveleteket.

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Adatkezelő neve: Sebestyén Szilvia Tünde
Adatkezelő székhelye és levelezési címe: …..
Adatkezelő e-mail elérhetősége: ….
Adatkezelő adószáma: ……

2. ADATKEZELŐ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELÉRHETŐSÉGE
Adatkezelő az érdeklődőivel és ügyfeleivel elsősorban elektronikus úton, a weboldalain található kapcsolatfelvételi űrlapon és e-mailben tartja a kapcsolatot. Adatkezelő nincs kötelezve adatvédelmi tisztviselő (DPO) kinevezésére, tehát adatkezeléssel kapcsolatban is a központi (ügyfélszolgálati) elérhetőségén lehet elérni.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT : info@sebestyenszilviatunde.hu

Adatkezelő az érdeklődőikkel és ügyfeleivel elsősorban elektronikus úton tart kapcsolatot, ezért az Adatkezelő nem biztosít folyamatosan elérhető ügyfélszolgálati telefonszámot.

3. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉRVÉNYESSÉGE
Jelen Adatkezelési Tájékoztató érvényessége kiterjed az Adatkezelő által működtetett munkafolyamatokra, tevékenységekre, webhelyekre – elsősorban, de nem kizárólag a jelen weboldalra.

4. ADATFELDOLGOZÓK
Adatkezelő az adatkezelés során a következő Adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe :
– Tárhely (hosting) szolgáltató
– Banki szolgáltatások
– Számlázó szoftver szolgáltató
– Online fizetés szolgáltató
– Könyvelési szolgáltató
– Web-analitikai szoftver szolgáltató

Tárhely (hosting) szolgáltató
Cégnév: DotRoll Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Adószám: 13962982242
Az adatkezelés jogalapja: érintett kifejezett hozzájárulása
A továbbított adatok köre: érintett neve, e-mail címe, IP-címe
Az adattovábbítás célja: szerver hoszting szolgáltatás biztosítása
Az adatkezelés időtartama: az érintett leiratkozásáig vagy adattörlési kérelem beérkezéséig

Banki szolgáltatások
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség
A kezelt adatok köre: az érintett neve és bankszámla száma (Fontos: a felhasználó közvetlenül az Adatfeldolgozó számára adja meg az adatait, tehát nem az Adatkezelőtől származó adatokról van szó)
Az adatkezelés célja: átutalásos fizetés szolgáltatás biztosítása
Az adatkezelés időtartama: a törvényi kötelezettség alapján a megrendelés évének utolsó napjától számított 8 év

Számlázó szoftver szolgáltató
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség
A továbbított adatok köre: az érintett neve, számlázási neve, számlázási címe, e-mail címe
Az adattovábbítás célja: számla kiállításának biztosítása
Az adatkezelés időtartama: törvényi kötelezettség alapján a megrendelés évének utolsó napjától számított 8 év

Könyvelési szolgáltató
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség
A továbbított adatok köre: az érintett neve, számlázási neve, számlázási címe
Az adattovábbítás célja: számla kiállításának biztosítása
Az adatkezelés időtartama: törvényi kötelezettség alapján a megrendelés évének utolsó napjától számított 8 év

Web-analitikai szoftver szolgáltató
A statisztikai adatok gyűjtése és elemzése a Google Analytics (felhő alapú) szolgáltatás használatával történik. A webhely látogatása során keletkező adattömeg deperszonalizált, tehát sem az Adatkezelő, sem az Adatfeldolgozó nem azonosít konkrét személyeket az adattömeg kezelése során.
Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. (Óbuda Gate irodaház)
Cégjegyzékszám: 01 09 861726
Adószám: 13561677-2-41
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke
A továbbított adatok köre: látogatás időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak URL-je, operációs rendszer és böngésző típusa, képernyő felbontása, az érintett IP címe
Az adattovábbítás célja: statisztikai elemzések és analitikai jelentések készítése, amelyek segítik az Adatkezelőt szolgáltatásainak fejlesztésében
Az adatkezelés időtartama: 2 év

Adatkezelés a hozzászólásokkal összefüggésben
Azon blogbejegyzésekhez, cikkekhez, ahol a hozzászólások lehetősége nyitva van, ott a látogatók hozzászólhatanak az adott blog bejegyzéshez, témához. A hozzászólás űrlapon a látogató által megadott adatok (név, email cím, hozzászólás szövege) mellett elküldésre kerül a látogató IP címe is. Ha a beküldésre került hozzászólás elfogadásra kerül, akkor a hozzászólás szövege és a megadott e-mail címhez tartozó profil fotó is nyilvánosan megjelenik az Adatkezelő webhelyén.

A hozzászólás űrlap elküldésével továbbításra kerül egy deperszonalizált (személyes adatokat nem tartalmazó) karakter-lánc a Gravatar szolgáltatásba, amely a látogató által a Gravatar szolgáltatásba feltöltött fotót jeleníti meg az Adatkezelő webhelyén, a látogató hozzászólásával együtt. A Gravatar szolgáltatójának részletes adatvédelmi tájékoztatója: https://automattic.com/privacy

5. ADATOK TÁROLÁSÁNAK HELYE (FIZIKAILAG)
Az Adatkezelő saját számítástechnikai eszközein, számítógépein, mobiltelefonjain, mobil adathordozóin nem tárol személyes adatokat: minden személyes adatot a 4. pontban felsorolt Adatfeldolgozók rendszereiben tárol.

6. ADATTÁROLÁS, BIZTONSÁGI MÁSOLAT, ADATKEZELÉS
6.1. A megadott személyes adatokat Adatkezelő a jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja. A 4. pontban felsorolt Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek (magánszemélynek vagy gazdasági társaságnak) nem ad át személyes adatot. A 4. pontban felsorolt Adatfeldolgozók saját rendszereikben tárolt adatokról rendszeresen biztonsági másolatokat készítenek és tárolnak.

6.2. A személyes adatok megadása önkéntes alapon történik, tehát a látogatók saját elhatározásukból adhatják meg személyes adataikat az Adatkezelő weboldalain (blog bejegyzés-értesítőkre és a marketing célú elektronikus levelekre történő feliratkozással). Az érintettek az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokat akkor is igénybe vehetik, ha marketing célú üzenetek fogadásához nem járulnak hozzá.

6.3. Az Adatkezelő nem végez profilozást, sem automata döntéshozatalt. Az Adatkezelő által fenntartott webhelyek látogatóinak azonosítása az Adatkezelőnek nem célja. Az Adatkezelő által fenntartott webhelyek látogatóira nem alkalmaz automata besorolást vagy automata ajánlatalkotást.

6.4. Az érintettek blog bejegyzés-értesítőkre és a marketing célú elektronikus levelekre történő regisztrációja – az érintettek által – törölhető az Adatkezelő által küldött elektronikus levelekben található ‘Leiratkozás’ linkre kattintással. Ha az érintettek adataik módosítását kezdeményeznék, adatmódosítási kérelmüket eljuttathatják az Adatkezelő ügyfélszolgálati elérhetőségére vagy maguk is módosíthatják adataikat az Adatkezelő által küldött levelekben található ‘Adataim módosítása’ linkre kattintva. Az érintettek által megadott adatok valódiságát az Adatkezelő nem ellenőrzi, azok valódiságáért az érintett felel.

7. ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintettek tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, élhetnek adathordozási és tiltakozási jogukkal, kérhetik személyes adataik helyesbítését, valamint kérhetik – a kötelező adatkezelések kivételével – adataik törlését. Az érintettek erre vonatkozó kéréseiket az Adatkezelő ügyfélszolgálati elérhetőségére küldött levéllel (írásban) kérhetik.

7.1. Adatok hozzáféréséhez való jog
Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van. Ha az adatkezelés folyamatban van, akkor az érintett jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a következő adatkezeléssel összefüggő információkhoz:
• adatkezelés célja(i)
• adatforrásokra vonatkozó információ
• érintett személyes adatok kategóriái
• azon címzettek (vagy címzettek kategóriái) akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják – ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, nemzetközi szervezeteket
• személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
• automatizált döntéshozatal esetén az alkalmazott logikára vonatkozó – érthető – információk; valamint azokat az információkat, hogy az adatok ilyen jellegű kezelése milyen jelentőséggel bír és milyen várható következményekkel jár
• profilalkotás esetén az alkalmazott logikára vonatkozó – érthető – információk; valamint azokat az információkat, hogy az adatok ilyen jellegű kezelése milyen jelentőséggel bír és milyen várható következményekkel jár
• adatkezelés korlátozásának joga
• adatok helyesbítéséhez való jog
• adatok törléséhez való jog
• tiltakozás joga
• felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Az érintett kérelmének benyújtásától számított egy hónapon belül az Adatkezelő megadja a kért tájékoztatást.

7.2. Tájékoztatáshoz való jog
Adatkezelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó – az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete 13. és a 14. cikkelyben említett információkat, valamint a 15–22. és 34. cikkely szerinti minden – tájékoztatást átlátható, érthető, tömör és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően nyújtsa. Adatkezelő az érintett kérelmének benyújtásától számított 14 napon belül (de maximum egy hónapon belül) adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatást az Adatkezelő csak a törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg – ilyen esetben a jogszabályi hely megjelölése és a bírósági jogorvoslat (Hatósághoz fordulás) lehetőségéről történő tájékoztatás is szükséges.

A tájékoztatás akkor ingyenes, ha az érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be tájékoztatási kérelmet. Az érintett által már esetlegesen megfizetett költségtérítést az Adatkezelő visszatéríti, ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett vagy az éritett adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte.

Az Adatkezelő a személyes adatok zárolásáról, helyesbítéséről, törléséről az érintettet értesíti – továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

7.3. Az adatok helyesbítésének joga
Az érintettek kérheti az Adatkezelő által kezelt pontatlan személyes adatoaik helyesbítését illetve a hiányos adatok kiegészítését. Az érintettek ilyen irányú kérelmüket eljuttathatják az Adatkezelő ügyfélszolgálati elérhetőségére vagy maguk is helyesbíthetik adataikat az Adatkezelő által küldött levelekben található ‘Adataim módosítása’ linkre kattintva. Az érintettek által megadott adatok valódiságát az Adatkezelő nem ellenőrzi, azok valódiságáért az érintett felel.

7.4. Adatok törléséhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy adatainak törlését kérje az Adatkezelőtől. Ilyen irányú kérmelét az érintett az Adatkezelő ügyfélszolgálati elérhetőségére kell eljuttassa. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásának tényét az Adatkezelő 14 napon belül regisztrálja. Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése céljából vagy jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából egyes adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhet.

Gyakorlatban: az Adatkezelő az általa küldött elektronikus levelekben lehetőséget biztosít arra, hogy az érintettek gyakorlják az adataik törléséhez való jogukat. Az érintettek ilyen esetben egy leiratkozási linkre való kattintással jelzik, hogy kérik az adataik törlését a blog bejegyzés értesítő és/vagy a marketing célú elektronikus levelekkel összefüggésben. A kattintással szinte egy időben lefut az a háttér-folyamat, amely az érintett adatait törli a blog bejegyzés-értesítő illetve a marketing célú elektronikus levelek kezelését biztosító szoftverből – így tehát a kérés haladéktalanul végrehajtódik. A blog bejegyzés-értesítő illetve a marketing célú elektronikus levelekkel kapcsolatban kezdeményezett leiratkozás kifejezetten a blog bejegyzés-értesítőkre és a marketing célú elektronikus levelekre terjed ki. Olyan adatok tekintetében az adatok törlése nem történhet meg, amelyeket az Adatkezelőnek törvényi kötelezettsége tárolni (számlák, vásárlási és fizetési adatok)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték
• a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó Európai Uniós (vagy tagállami jogban előírt) jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat eredetileg gyűjtötték vagy más módon kezelték
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, így ezután az adatkezelésnek nincs jogalapja
• a személyes adatok begyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
• az érintett tiltakozik az adatai kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű indok az adatai kezelésre

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
• a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
• a vélemény-nyilvánítás szabadságához való jog gyakorlása céljából
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve jogi védelméhez
• közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából
• az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
• a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre vonatkozó Európai Uniós (vagy tagállami) jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából
• statisztikai célból, közérdek alapján
• népegészségügyi területet érintő kutatási célból
• archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból

7.5. Az adatkezelés visszavonásához illetve korlátozásához való jog
Az érintettek kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatok kezelését, abban az esetben, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ilyen esetben az adatkezelés korlátozása arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai vagy az érintett jogos indokai élveznek elsőbbséget
• az adatkezelés jogellenes – de az érintett nem kéri (vagy ellenzi) az adatok törlését és kéri az adatok felhasználásának korlátozását
• az érintett vitatja az adatok pontosságát. Ebben az esetben az adatkezelés korlátozása arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
• az Adatkezelőnek nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat valamely jogi igény előterjesztéséhez, jogérvényesítéséhez vagy jogi védelemhez

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, akkor a személyes adatokat (a tárolás kivételével) csak az érintett hozzájárulásával lehet kezelni – vagy jogi igények előterjesztéséhez, jogérvényesítéséhez, jogi védelemhez (más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, vagy tagállami közérdekből).

7.6. Az adatok hordozhatóságához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta, rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, tagolt, géppel olvasható formában megkapja és ezeket az adatokat továbbítsa másik adatkezelőnek. Az érintett ilyen kérelme esetén az Adatkezelő PDF (széles körben használt és géppel olvasható) formátumban elküldi az érintettnek az általa kezelt adatokat. Az adatok hordozhatóságára irányuló kérelmét az érintett az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére elküldött elektronikus levélben nyújthatja be.

7.7. A tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közérdekű kezelése ellen. Az érintettnek szintén joga van ahhoz, hogy tiltakozzon az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen – vagy akár az Adatkezelő egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen – ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profil-alkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő az érintett személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben vagy jogi igények előterjesztéshez, jogi védelemhez vagy jogérvényesítéshez kapcsolódnak.

FONTOS: ha bármilyen kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy bármilyen problémát észlel, keressen minket e-mailben vagy ajánlott levélben és mindent megteszünk, hogy választ adjunk kérdéseire vagy megoldjuk a felmerült problémát.

Adatkezelő megtagadhatja a tiltakozás teljesítését, ha bizonyítani tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a kérést előterjesztő érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben (vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, jogérvényesítéséhez vagy jogi védelméhez kapcsolódnak). Ha az érintett az Adatkezelő ezen döntésével nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az érintett bírósághoz fordulhat. Ha az Adatkezelő elmulasztja a határidőt, akkor a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az érintett szintén bírósághoz fordulhat.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb 1 hónapon belül) megvizsgálja és döntéséről az érintettet írásban (vagy elektromikus levélben) tájékoztatja. Ha az Adatkezelő úgy dönt, hogy az érintett tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – Adatkezelő megszünteti. Ilyenkor az adatokat az Adatkezelő zárolja, majd a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat a feleket, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot továbbította. Ilyen esetben azok a felek, akik a tiltakozással érintett személyes adatot megkapták, kötelesek lépéseket tenni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.8. Panasztételhez való jog
Panasszal élni, jogorvoslatot kérniel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.5
Telefonszám: +3613911400
Fax: +3613911410

7.9. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett jogainak megsértése esetén joga van bírósághoz fordulni. A bíróság az ilyen ügyekben soron kívül eljár. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy akár tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat panasszal.

FONTOS: ha bármilyen kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy bármilyen problémát észlel, keressen minket e-mailben vagy ajánlott levélben és mindent megteszünk, hogy választ adjunk kérdéseire vagy megoldjuk a felmerült problémát.

REKLÁM TARTALMÚ ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS FOGADÁSA
Az érintettek szabad akaratukból dönthetnek úgy, hogy a blog bejegyzés-értesítőre történő regisztrációval vagy a hírlevelekre történő feliratkozással kinyilvánítják egyértelmű szándékukat arra hogy adataikat az Adatkezelő marketing célokra is felhasználhassa – így tehát reklámcélú, marketing üzeneteket is küldjön számára. Az érintettek a blog bejegyzés-értesítőre történő regisztrációkor és/vagy a hírlevelekre történő feliratkozáskor hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámcélú, marketing üzeneteket is küldjön számára. Ezen hozzájárulásukat az érintettek bármikor ingyenesen visszavonhatja (leiratkozás egy kattintással). A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 6.§. alapján a hozzájárulás visszavonásáig az érintett adatait az Adatkezelő direkt marketing céllal és/vagy hírlevél küldés céljából is kezelheti.

WEBSÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA AZ ADATKEZELŐ WEBHELYEIN
A websütik (cookie-k) olyan kis méretű adat-fájlok, amelyek a webhelyek különféle szolgáltatásait biztosítják. A websütik (cookie-k) a webhelyek böngészésével kerülnek a látogató számítógépére. Ezeket a websütiket a látogató internetes böngészője tárolja.

A websütik:
• információt gyűjtenek a látogatóról
• információt gyűjtenek a látogató által használt megjelenítő eszközről
• biztosítják egyes webes szolgáltatások működését (megrendelés, fizetés, stb.)
• megkönnyítik a webhelyek használatát

A széles körben elterjedt internetes böngészők (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, stb) általában már alap-beállításként engedélyezik a websütik használatát. A webhely látogatója ezeket letilthatja és a számítógépén tárolt websütiket is törölni tudja. Vannak olyan (munkamenet típusú) websütik is, amelyek nem igénylik az látogató előzetes hozzájárulását – mivel az adott webes funkció használatához szükséges a websütik használata. A websütik elfogadása nem kötelező – de ilyen esetben könnyen előfordulhat, hogy az Adatkezelő weboldalai nem fognak megfelelően működni vagy esetleg szokatlan módon fognak működni. A websütik használatáról az egyes webes böngészők Súgó menüpontja ad részletes információt.

Belső web-süti
A meglátogatott weboldal webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a web-sütit

Külső web-süti
A web-süti külső szolgáltató által kerül az érintett honlapba

Rendszer-websütik
Az adatkezelés célja: a felhasználói élmény fokozása
Rendszer-websütik időtartama: a böngésző bezárásáig
Rendszer-websütik jogalapja: nem igényel hozzájárulást
Rendszer-websütik ismertetése: a rendszer-websütik célja, hogy a látogatók zavartalanul böngészhessék az Adatkezelő webhelyét és használhassák annak funkcióit és szolgáltatásait. Az ilyen típusú rendszer-websütik érvényességi ideje csak a böngészés befejezéséig tart, így tehát a látogatáskor használt böngésző bezárásával a sütik törlődnek a látogató számítástechnikai eszközéről (asztali gép, tablet, mobiltelefon, stb.)

Statisztikai websütik
Az adatkezelés célja: a felhasználói élmény fokozása
Statisztikai websütik időtartama: törlésig (maximum 180 nap)
Statisztikai websütik jogalapja: az érintett kifejezett hozzájárulása (vonatkozó checkbox bekapcsolásával)

Google Analytics web-analitika
A Google Analytics belső web-sütik alapján állít össze jelentéseket ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól. Az adatok kódolt formátumban kerülnek tárolásra.

Google Analytics statisztikai web-sütik ismertetése: az Adatkezelő weboldalain a Google Analytics web-analitikai szoftvert használja, amely harmadik fél websütijének minősül. A Google Analytics használatával az Adatkezelő anonim információkat gyűjt a webhely látogatóinak viselkedéséről, így tudja fejleszteni a webhely szolgáltatásait. A statisztikai websütik csak akkor törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor, ha ezt a felhasználó kifejezetten így állította be magának. Ha a felhasználó nem törli a számítástechnikai eszközén, akkor a statisztikai websütik 180 nap után törlődnek.

A Google Analytics adatvédelmi irányelvei itt olvashatók:
support.google.com /analytics /answer /6004245

A Google adatvédelmi irányelvei itt olvashatók:
policies.google.com/privacy

Google Analytics letiltása
Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen az adatairól, akkor telepítenie kell a Google Analytics letiltó böngésző-bővítményt, ami letiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) információ-továbbítást a Google Analytics rendszer felé.

EGYÉB KÉRDÉSEK az ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN
Megkeresheti az Adatkezelőt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, bíróság, ügyészség, rendőrség tájékoztatás, adatok közlése, iratok rendelkezésre bocsátása céljából. Ilyen esetekben az Adatkezelőnek teljesítenie kell adatszolgáltatási kötelezettségét a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Adatkezelő adatfeldolgozásban, adatkezelésben résztvevő munkavállalói és közremuűködői titoktartási kötelezettség terhe mellett csak az előre meghatározott mértékben jogosultak az érintettek személyes adatait megismerni.

Adatkezelő az érintettek adatait csak a jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatja. Adatfeldolgozók esetében szerződéses feltételek kikötésével biztosítja, hogy az érintettek adatait ne használhassák az érintett hozzájárulásával ellentétes célra.

Az érintett személyes adatait az Adatkezelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, valamint óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól, jogosulatlan felhasználástól. Adatkezelő felhívja a webhelyén böngésző látogatók figyelmet arra, hogy jelszavait gondosan őrizzék meg, a jelszavaikat senkivel ne osszák meg, azokat ne tegyék hozzáférhetővé, ne tárolják könnyen megismerhető módon, valamint gondoskodjanak számítástechnikai eszközeik vírusmentesítéséről.

Az Adatkezelő szigorú szabályokat tart be az érintett adatainak biztonsága érdekében és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. Adatkezelő minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezeléssel összefüggő folyamatait biztonságossabbá tegye, de a webhelyeken keresztül történő adattovábbításokért nem tud teljes körű felelősséget vállalni, mivel az internetes adattovábbítás jelen Adatvédelmi Tájékoztató érvényességi időpontjában nem tekinthető teljeskörűen biztonságos adattovábbításnak.

Adatkezelő szervezeti intézkedések keretében ellenőrzi az adatokhoz történő fizikai hozzáférést. Adatkezelő munkavállalóit és közreműködőit oktatja az adatok védelmével kapcsolatban. Adatkezelő a papír alapú dokumentumokat elzárva, megfelelő védelemmel tárolja. Az Adatkezelő technikai intézkedései az adatvédelem érdekében: titkosítás, jelszóvédelem, vírusvédelmi szoftverek.

Jelen adatkezelési tájékoztató hatályos 2022.08.01-től. visszavonásig

Budapest, 2022.08.10.